Cyberbezpieczeństwo infrastruktury krytycznej- Konferencja naukowo-techniczna

Cyberbezpieczeństwo infrastruktury krytycznej- Konferencja naukowo-techniczna- Konferencja, Wrocław 25-26 Maja 2023 r.

Spis tresci
  Add a header to begin generating the table of contents

  Organizatorzy

  Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Oddział we Wrocławiu

  Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział we Wrocławiu

  KRAJOWA SEKCJA LOTNICTWA I TECHNIK KOSMICZNYCH SITK RP

  Przy współpracy

  Logo NOT, aktualne

  WROCŁAWSKA RADA FEDERACJI
  STOWARZYSZEŃ NAUKOWO – TECHNICZNYCH NOT

  SEKCJA INŻYNIERII KOMUNIKACYJNEJ – KOMITET INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ PAN

  INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH

  logo_witpis

  Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej

  Patronat medialny

  PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY

  Magazyn Autostrady

  Magazyn Mosty

  Patronat Honorowy

  Andrzej Adamczyk  – Minister Infrastruktury
  Jarosław Obremski – Wojewoda Dolnośląski
  Cezary Przybylski – Marszałek Województwa Dolnośląskiego
  prof. dr hab. inż. Arkadiusz Wójs – Rektor Politechniki Wrocławskiej

  KOMITET STERUJĄCY

  gen. broni w st. sp. pilot Lech Majewski – Przew. Kraj. Sekcji Lotniczej i Technik Kosmicznych SITK RP
  dr inż. Leszek Krawczyk – Prezes Zarządu Wrocławskiej. Rady FSNT NOT
  płk dr hab. inż. Mariusz Wesołowski – Z-ca Dyr. Wojsk. Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej

  KOMITET HONOROWY

  mgr Beata Mieleszkiewicz – Dyrektor Departamentu Lotnictwa w Min. Infrastruktury
  Tomasz Żuchowski * – p.o. Dyrektora Generalnego GDDKiA
  Ireneusz Merchel * – Prezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe SA
  mgr Ewa Mańkiewicz-Cudny – Prezes Federacji SNT NOT
  gen, dyw. SG. Tomasz Praga * – Komendant Główny Straży Granicznej
  gen. bryg. dr Stefan Czmur – Prezes SSLW RP, b. ambasador Polski w Norwegii
  Piotr Karasiewicz * – Z-ca Dyrektora Biura Zarządzania Kryzysowego w Min. Infrastruktury
  mgr inż. Anita Oleksiak * – Prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej
  gen. bryg. dr. inż. pil. Krzysztof Cur – Rektor Komendant prof. Lotniczej Akademii Wojskowej
  gen. bryg. dr hab. Piotr Płonka – Rektor Komendant Akademii Wojsk Lądowych
  dr hab. inż. Mirosław Kowalski – Dyrektor Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych
  płk dr inż. Michał Ceremuga – Dyrektor Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej
  nadinsp. dr hab. Iwona Klonowska – Rektor Komendant, prof. WSPOL w Szczytnie
  nadbryg dr inż. Mariusz Feltynowski – Prof. uczelni – Rektor-Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej
  prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski – Politechnika Wrocławska
  dr inż. Jacek Paś – Prezes Zarządu Krajowego SITK RP
  mgr inż. Janusz Szczepański – Przewodniczący Rady Dolnośląskiej Izby Inżynierów Budownictwa
  Adam Bisek – Prezes firmy AEROSPACE
  * organizatorzy oczekują na decyzję w sprawie udziału w Patronacie lub Komitecie Honorowym

  KOMITET NAUKOWY

  gen. dyw. dr hab. inż. pil. Leszek Cwojdziński – Dyrektor Programów Wojsk. AIRBUS Poland S.A. – Przewodniczący
  gen. bryg. w st, sp. Artur Kołosowski – Przewodniczący Rady Przemysłowo – Obronnej PAPO
  dr hab. Jerzy Kosiński – Prof. AMW – Morskie Centrum Cyberbezpieczeństwa
  prof. dr hab. Inż. Janusz Dyduch – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
  prof. dr hab. inż. Antoni Szydło – Politechnika Wrocławska
  prof. dr hab. inż. Mirosław Nowakowski – Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
  ppłk dr inż. Krzysztof Blacha – Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
  płk Adam Przygoda – Komendant Centrum Szkolenia Wojsk Inżynier. i Chemicznych
  insp. Anna Jędrzejewska-Szpak – Komendant Centrum Szkolenia Policji w Legionowie
  nadinsp. Sławomir Mierzwa – gen. Policji w st, spoczynku
  prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata – Dziekan Wydz. Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej
  dr hab. Dariusz Tłoczyński – prof. Uniwersytetu Gdańskiego
  mgr inż. Bolesław Musiał – emerytowany Główny Inspektor Kolejnictwa
  inż. Maciej Kowalski – Prezes Zarządu Air BP Aramco Poland
  dr Piotr Uchroński – Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Sosnowcu
  dr hab. inż. Danuta Bryja, – prof. Dziekan Wydz. Bud. Lądowego i Wodnego Politechniki Wr.
  prof. dr hab. inż. Andrzej Kucharski – Dziekan Wydziału Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Wr.
  prof. dr hab. inż. Jan Bień – Politechnika Wrocławska
  dr hab. inż. Maciej Kruszyna – Politechnika Wrocławska
  dr hab. inż. Piotr Mackiewicz – Politechnika Wrocławska

  KOMITET ORGANIZACYJNY

  mgr Wiesław Murawski – Sekretarz SITK RP Oddział Wrocław
  inż. Tadeusz Nawracaj – Wrocławska FSNT NOT
  Barbara Borowiec – SITK RP Oddział Wrocław

  CEL KONFERENCJI

  Celem konferencji jest:

  • Analiza aktualnego stanu cyberbezpieczeństwa wybranej infrastruktury krytycznej.
  • Przedstawienie możliwych kierunków rozwoju zagrożeń
  • Przygotowanie działań ochronnych.
  • Wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami Konferencji.

  TEMATYKA KONFERENCJI

  • Bezpieczeństwo infrastruktury drogowej i kolejowej oraz towarzyszącej (sieci teletechniczne, energetyczne, gazowe itp.) .
  • Cyberbezpieczeństwo lotnisk i działalności lotniczej.
  • Cyberbezpieczeństwo transportu morskiego
  • Zagrożenia działalności urzędów i bezpieczeństwa Państwa .

  Zapraszamy autorów do przygotowania referatów zgodnie z w/w tematyką, w języku polskim, ze streszczeniem w języku angielskim. Referaty będą publikowane w czasopiśmie Przegląd Komunikacyjny. Warunkiem publikacji referatu jest uzyskanie pozytywnej recenzji Komitetu Naukowego oraz recenzentów czasopisma. Objętość referatu nie powinna przekraczać 8 stron.

  RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

  Dnia 25.05.2023 r.

  • godz. 11.00. Przywitanie i przedstawienie obecnych członków Komitetu Honorowego i Naukowego
  • godz. 11.45. Wystąpienia ( prelekcje) wprowadzające
   – gen. broni w st. sp. Lech Majewski „Cyberbezpieczeństwo a rewolucja cyfrowa”
   – gen. bryg. dr Stefan Czmur „Odporność strategiczna Państwa a infrastruktura strategiczna”

  • godz. 13.00- 14.30 przerwa obiadowa
  • godz. 14.30 – 16.15. Sesja 1 – „Cyberbezpieczeństwo lotnisk i działalności lotniczej”
   Przewodniczy: gen. bryg. w st. sp. Artur Kołosowski

  • godz. 16.15 – 16.30 przerwa na kawę
  • godz. 16.30 – 18.30 . Sesja 2 – „ Bezpieczeństwo infrastruktury drogowej i kolejowej oraz towarzyszącej”
   – Przewodniczy : prof. dr hab. inż. Janusz Dyduch

  • godz. 19.00 Kolacja Koleżeńska

  Dnia 26.05.2023 r.

  • godz. 9.00 – 11.00 Sesja 3 -. „Zagrożenia działalności urzędów i bezpieczeństwa Państwa”, „Cyberbezpieczeństwo transportu morskiego”
   Przewodniczy: dr hab. Jerzy Kosiński prof. Akademii Marynarki Wojennej

  • godz. 11.30 Podsumowanie i zakończenie Konferencji

  Uwaga dla przewodniczących sesji i prelegentów:
  – czas wystąpienia 20 min. ( 15 min + 5 min na pytania i dyskusję)

  WARUNKI UCZESTNICTWA

  Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest przesłanie wypełnionej Karty Zgłoszenia drogą mailową lub pocztą tradycyjną na adres do korespondencji oraz dokonanie wpłaty w kwocie 600 zł + 23% VAT w terminie do 15.05.2023 r. Po tym terminie opłata wynosi 800 zł + VAT.
  Powyższa opłata obejmuje: materiały konferencyjne, wyżywienie oraz udział w imprezach towarzyszących. Pobyt w hotelu uczestnicy opłacają indywidualnie, natomiast rezerwacji noclegów dokonują organizatorzy.
  Opłatę konferencyjną proszę uiścić na konto:
  PKO SA 70 1950 0001 2006 0048 1945 0002 SITK RP Oddział we Wrocławiu z podaniem Nazwiska Uczestnika i dopiskiem „Konferencja Ceberbezpieczeństwo”.

  Karta zgłoszenia znajduje się na stronie internetowej

  www.wroclaw.sitkrp.org.pl

  Konferencja rozpocznie się w dniu 25 maja o godz. 10.00 w Sali konferencyjnej NOT we Wrocławiu przy ul. M. J. Piłsudskiego 74. Zakończenie Konferencji przewiduje się w dniu 26.maja 2023 r. około godz.13.00. Podczas trwania Konferencji będzie możliwa prezentacja firm oraz wystawa materiałów i eksponatów związanych z tematyką Konferencji. Istnieje możliwość umieszczania reklam w materiałach konferencyjnych. Materiały konferencyjne zostaną wydrukowane w Przeglądzie Komunikacyjnym. Artykuły wnoszące wkład naukowy podlegają dodatkowym procedurom opisanym szczegółowo na stronie internetowej czasopisma.

  UWAGA

  • Autor referatu (główny, jeśli praca zbiorowa) otrzymuje 50 % zniżki w opłacie konferencyjnej.
  • Ewentualną rezygnację z uczestnictwa prosimy zgłosić pisemnie lub mailem na adres SITK RP Oddział Wrocław najpóźniej do 15.05.2023 r.

  TERMINY

  • Zgłoszenie referatu – streszczenie 01.03.2023
  • Nadsyłanie pełnych tekstów referatów (do druku) 15.04.2023.
  • Zgłoszenie uczestnictwa 15.05.2023
  • Przesłanie opłaty za udział w konferencji 15.05.2023
  • Wysłanie imiennych zaproszeń na konferencję 20.05.2023

  DANE KONTAKTOWE

  SITK RP O/Wrocław, ul. M.J. Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław,

  tel.: 48 71 343 18 74, kom.535 799 133

  e-mail: wroclaw@sitkrp.org.pl | www.wroclaw.sitkrp.org.pl

  FIRMA WSPIERAJĄCA

  GRUPA LEONHARD WEISS

  DO POBRANIA: KARTA ZGŁOSZENIA I PAKIET SPONSORSKI

  Scroll to Top
  Skip to content