Olimpiada Wiedzy Technicznej

O Olimpiadzie Wiedzy Technicznej

Olimpiada rozgrywana jest na terenie całego kraju, który podzielony jest na 16 okręgów (województwa). Organizacją Olimpiady zajmuje się 19 Komitetów Okręgowych OWT z siedzibami w miastach wojewódzkich i 3 delegaturach (Tarnów, Bielsko Biała, Siedlce).

W skali ogólnopolskiej Olimpiadą kieruje Komitet Główny OWT. W skład Komitetu Głównego OWT wchodzą nauczyciele akademiccy, nauczyciele-metodycy oraz przedstawiciele stowarzyszeń naukowo-technicznych NOT.

Pierwszy raz Olimpiadę Wiedzy Technicznej rozegrano w roku szkolnym 1974/1975.

Cele Olimpiady Wiedzy Technicznej

Cele jakie postawiono przed Olimpiadą pozostały niezmienne do dziś. Są nimi:

 • budzenie i rozwijanie wśród uczniów szkół ponadpodstawowych zainteresowania techniką,
 • rozszerzenie zakresu i podnoszenie poziomu wiedzy i kultury technicznej wśród uczniów,
 • lepsze przygotowanie do podejmowania dalszego kształcenia w szkołach wyższych oraz do wykonywania zawodu,
 • rozwijanie i kształtowanie umiejętności technicznych i samodzielnego zdobywania wiedzy,
 • wykrywanie i stymulowanie aktywności poznawczej młodzieży uzdolnionej, a w szczególności uzdolnionej technicznie,
 • rozszerzanie współdziałania nauczycieli akademickich z renomowanych uczelni technicznych z nauczycielami szkół ponadgimnazjalnych w procesie kształcenia i wychowania młodzieży uzdolnionej,
 • stwarzanie młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa w rozwijaniu swoich uzdolnień, a nauczycielom – warunków twórczej pracy z tą młodzieżą,
 • podnoszenie kwalifikacji nauczycieli oraz doskonalenie form i metod pracy z młodzieżą uzdolnioną.

Olimpiada Wiedzy Technicznej jest olimpiadą interdyscyplinarną, przeznaczoną dla uczniów szkół ponadpodstawowych, rozgrywaną w dwóch grupach tematycznych:

 • elektryczno-elektronicznej,
 • mechaniczno-budowlanej.

Terminarz XLVIII Olimpiady Wiedzy Technicznej w roku szkolnym 2021/2022:

 • Zawody I stopnia (szkolne) – 22.10.2021 r.
 • Zawody II stopnia (okręgowe) – 4.01.2022 r.
 • Zawody III stopnia (centralne) – 2.04.2022 r.

Uprawnienia Laureatów i Finalistów

 • Dyplom oraz Zaświadczenie Laureata i Finalisty OWT;
 • Zwolnienie z etapu pisemnego egzaminu zawodowego. Wykaz zawodów, w których te uprawnienia obowiązują, publikuje Ministerstwo Edukacji i Nauki;
 • Prawo ubiegania się o przyjęcie (bez postępowania kwalifikacyjnego) na określone kierunki studiów zgodne z uchwałami Senatów wyższych uczelni technicznych;

Patronat honorowy

Scroll to Top
Skip to content