50 Olimpiada Wiedzy Technicznej – Inżynieria w Elektroenergetyce

KOMITET GŁÓWNY OLIMPIADY WIEDZY TECHNICZNEJ - INŻYNIERIA W ELEKTROENERGETYCE Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

ul. Czackiego 3/5 00-043 Warszawa

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna  (FSNT-NOT) jest od 50 lat organizatorem Olimpiady Wiedzy Technicznej. Olimpiada ta jest  organizowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 29 stycznia  2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad  (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1036). 

We wrześniu 2019 r. wprowadzono zmiany w kształceniu zawodowym, które spowodowały  konieczność zmian w zasadach organizacyjnych niektórych turniejów i olimpiad tematycznych.  Od roku szkolnego 2022/2023 turnieje i olimpiady tematyczne są organizowane w nowych  dziedzinach wpisujących się w 32 branże. Jednocześnie MEiN wprowadziło zasadę, że jeden  turniej tematyczny lub jedna olimpiada tematyczna mogą być organizowane w zakresie tyko  jednej dziedziny.

Spowodowało to konieczność zmiany zakresu merytorycznego Olimpiady Wiedzy  Technicznej oraz jej nazwy. Od roku szkolnego 2023/2024 OWT nazywa się: OLIMPIADA WIEDZY  TECHNICZNEJ – INŻYNIERIA W ELEKTROENERGETYCE (skrót: OWT-IWE). Olimpiada nie będzie  już podzielona na grupy tematyczne.

Brak OWT-IWE w obecnym (aktualizacja w trakcie) wykazie na rok szkolny 2023/2024 jest  spowodowany koniecznymi zmianami, jakich musieliśmy dokonać w regulaminie i organizacji  naszej Olimpiady, dostosowując ją do nowych zasad. Zmiany te zostały już zaakceptowane przez  MEiN, co potwierdza także uwzględnienie OWT-IWE w wykazie turniejów i olimpiad  tematycznych, związanych z wybraną dziedziną wiedzy uprawniających do zwolnienia, z przystąpienia do części pisemnej egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2024/2025  (w załączeniu).

Program merytoryczny Olimpiady OWT-IWE będzie obejmował następujące  zagadnienia: 

Zawody I stopnia (szkolne) odbywają się na platformie internetowej na terenie szkół, które  zgodnie z regulaminem OWT-IWE zgłoszą swój udział w Olimpiadzie. Zawartość merytoryczna  zestawu  

15 testów wyboru i 3 zadań do wyboru z 4 dotyczy zagadnień dotyczy: 

 • historii techniki,  
 • statyki konstrukcji, 
 • kinematyki ruchu bryły sztywnej,  
 • termodynamiki, 
 • praw fizyki dla cieczy oraz budowy materii, 
 • rozwiązywania prostych obwodów prądu stałego i przemiennego z elementami  pasywnymi i aktywnymi,  
 • wytwarzania, przesyłania, przekształcania i magazynowania energii elektrycznej, odnawialnych źródeł energii, 
 • obliczania parametrów elektrycznych w zakresie podstawowych elementów i układów  elektronicznych,
 • informatyki, 
 • przekształcania sygnałów i systemów cyfrowych 

Zakres merytoryczny zadań i problemu technicznego w zawodach II i III stopnia będzie dotyczył:

 • obliczeń pracy i energii mechanicznej,  
 • warunków równowagi sił oraz ich momentów dla prętów, belek i kratownic,  interpretacji i stosowania podstawowych pojęć, zasad i praw statyki, 
 • interpretacji i stosowania zasad i praw kinematyki i dynamiki do analizy ruchu  postępowego i obrotowego, prostego i złożonego; 
 • obliczeń prostych układów termodynamicznych, w tym obliczeń przepływu ciepła  w budynkach i ich elementach oraz procesów konwersji i magazynowania energii,
 • analizy i interpretacji podstawowych zjawisk w obwodach prądu stałego i przemiennego  z uwzględnieniem stanów nieustalonych,  
 • obliczeń prostych maszyn i urządzeń elektrycznych,  
 • obliczeń w zakresie wytwarzania, przesyłania, przetwarzania i magazynowania energii  elektrycznej, 
 • obliczeń podstawowych parametrów układów elektronicznych, energoelektronicznych i zastosowania analogowych układów scalonych,  
 • zastosowania arytmetyki cyfrowej i podstawowych praw algebry logiki oraz projektowania  prostych układów cyfrowych. 

W sprawach szczegółowych związanych z Olimpiadą prosimy o kontakt z Koordynatorem  OWT-IWE

Anną Kowalską, tel. 785 870 469 e-mail: anna.kowalska@not.org.pl

Terminy Olimpiady Wiedzy Technicznej – Inżynieria w Elektroenergetyce w roku szkolnym 2023/2024


Terminy Olimpiady Wiedzy Technicznej – Inżynieria w Elektroenergetyce w roku szkolnym 2023/2024

Zawody I stopnia – 20.10.2023

Zawody II stopnia – 4.01.2024

Zawody III stopnia – 6.04.2024

Poz. 29 Terminarza Olimpiad tematycznych Ministerstwa Edukacji i Nauki
Scroll to Top
Skip to content