Używamy plików cookies w celu poprawnego działania naszego serwisu. W plikach cookies przechowujemy jedynie dane potrzebne do prawidłowego działania serwisu. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu. Informujemy, że zawsze istnieje możliwość zmiany ustawień Twojej przeglądarki.

Projekty Celowe

Projekty Celowe (III umowa NOT z MNiSW)

Naczelna Organizacja Techniczna - Centrum Innowacji NOT, na podstawie umowy zawartej w dniu 22 kwietnia 2009 r. z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ogłasza terminy konkursów o dofinansowanie projektów celowych dla małych i średnich przedsiębiorstw: 

 • 2009 r. Konkurs nr 1 - 27 kwietnia - 30 września
 • 2010 r. Konkurs nr 2 - 4 stycznia - 7 maja
 • 2010 r. Konkurs nr 3 - 26 lipca - 26 listopada
 • 2011 r. Konkurs nr 4 - 3 stycznia - 6 maja
 • 2011 r. Konkurs nr 5 - 25 lipca - 25 listopada
 • 2012 r. Konkurs nr 6 - 3 stycznia - 6 maja
 • 2012 r. Konkurs nr 7 - 23 lipca - 23 listopada
 • 2013 r. Konkurs nr 8 - 3 stycznia - 6 maja 

Definicja projektu celowego:

Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji w ustalonym okresie, na ustalonych warunkach, prowadzone przez przedsiębiorcę lub inny podmiot posiadający zdolność do bezpośredniego zastosowania wyników w praktyce. Planowanym wynikiem końcowym projektu celowego jest wdrożenie określonego produktu lub technologii, a także inne zastosowanie uzyskanych wyników w praktyce gospodarczej lub społecznej. Wnioskodawcą projektu celowego może być również konsorcjum naukowo- przemysłowe (wówczas wniosek składa lider konsorcjum). Finansowanie ze środków finansowych na naukę badań przemysłowych (stosowanych) i prac rozwojowych objętych projektem celowym z dziedzin, które nie podlegają przepisom o pomocy publicznej, może stanowić nie więcej niż 70 % łącznych nakładów na te badania. Prace wdrożeniowe i inwestycyjne związane z realizacją projektu celowego są finansowane w całości ze środków wnioskodawcy.

 

Badania przemysłowe:

Badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności celem opracowywania nowych produktów, procesów, usług lub wprowadzania znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług. Badania te obejmują tworzenie elementów składowych systemów złożonych, szczególnie do oceny przydatności technologii rodzajowych.

 

Prace rozwojowe:

Nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług, w szczególności:

 • tworzenie projektów, rysunków, planów oraz innej dokumentacji do tworzenia nowych produktów, procesów i usług pod warunkiem, że nie są przeznaczone do celów komercyjnych;
 • opracowywanie prototypów o potencjalnym wykorzystaniu komercyjnym oraz projektów pilotażowych;
 • działalność związana z produkcją eksperymentalną oraz testowaniem produktów , procesów i usług pod warunkiem, że nie są one następnie wykorzystywane komercyjnie.

Prace rozwojowe nie obejmują rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet jeśli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

 

Wnioskodawca dołącza do wniosku:

 1. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument poświadczający prowadzenie działalności gospodarczej, wydany w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku;
 2. Statut lub inny akt określający organizację wewnętrzną i kompetencję poszczególnych organów, a w przypadku spółek handlowych - umowę lub statut spółki lub ich poświadczone za zgodność z oryginałem kopie;
 3. Sprawozdanie finansowe za rok poprzedzający rok złożenia wniosku lub jego poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię;
 4. Oświadczenie o niezaleganiu z wpłatami z tytułu należności budżetowych na rachunek właściwego urzędu skarbowego;
 5. Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne;
 6. Oświadczenie o posiadaniu środków finansowych w wysokości niezbędnej do realizacji projektu lub zdolności kredytowej wnioskodawcy;
 7. Informację o wysokości uzyskanej pomocy publicznej, sporządzoną na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach pomocy publicznej;
 8. Informacje dotyczące badań naukowych i prac rozwojowych zrealizowanych w ostatnich 2 latach przed dniem złożenia wniosku wraz z wykazem publikacji pracowników jednostki oraz wykazem patentów wdrożeń lub innych zastosowań wyników badań;
 9. Informacje dot. aparatury naukowo - badawczej i innego wyposażenia umożliwiającego prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych.

 

Jednostka reprezentująca konsorcjum naukowo - przemysłowe składa umowę o utworzeniu konsorcjum lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię oraz ww. dokumenty w odniesieniu do wszystkich członków konsorcjum.

Jeśli projekt celowy związany jest z koniecznością wykonania doświadczeń ingerujących w organizm lub psychikę ludzką; koniecznością wykonania doświadczeń na zwierzętach; prowadzeniem badań nad gatunkami roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub na obszarach objętych ochroną; prowadzeniem badań nad organizmami genetycznie zmodyfikowanymi lub z zastosowaniem takich organizmów - do wniosku należy dołączyć także kopię zgody właściwej komisji na prowadzenie ww. badań.

 

 

Regulamin konkursu

 

Aktualne formularze i wzory dokumentów 

 

 

powrót