Używamy plików cookies w celu poprawnego działania naszego serwisu. W plikach cookies przechowujemy jedynie dane potrzebne do prawidłowego działania serwisu. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu. Informujemy, że zawsze istnieje możliwość zmiany ustawień Twojej przeglądarki.

Historia Wrocławskiej Rady FSNT NOT

Historia

60 lat Naczelnej Organizacji Technicznej na Dolnym Śląsku i we Wrocławiu

 

     Tradycje ruchu stowarzyszeniowego polskich techników wprawdzie sięgają XIX wieku, ale Polska jako samodzielny kraj i Polacy jako niepodległy naród mogli uczestniczyć w tej dziedzinie dopiero wraz z powstaniem na arenie międzynarodowej II Rzeczypospolitej. Stowarzyszenia naukowo-techniczne zaczęły powstawać w wyniku rozwoju techniki i przemysłu. W 1935 r. utworzono Naczelną Organizację Inżynierów Rzeczpospolitej Polskiej, a rok później Naczelną Organizację Stowarzyszeń Techników Rzeczpospolitej Polskiej. Działalność tych organizacji charakteryzowała się ogromnym twórczym zaangażowaniem w rozwój techniki i przemysłu odrodzonego państwa polskiego. Osiągnięto wiele sukcesów, które niestety zniszczyła II wojna światowa. Po wojnie wśród ludzi techniki ożywa duch społeczny i twórczy, reaktywują się stowarzyszenia naukowo-techniczne, które powołują do życia Naczelną Organizację Techniczną. Inżynierowie i technicy podejmują wysiłek odbudowy kraju i działania na rzecz postępu technicznego.

 

    Po II wojnie światowej osiedlający się na Dolnym Śląsku naukowcy, inżynierowie i technicy zaczęli tworzyć nowe więzi wśród społeczności technicznej. Pierwsze we Wrocławiu Stowarzyszenie - Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, powstało już w 1945 r. W następnym roku działalność podjęły Stowarzyszenie Geodetów Polskich, Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, a w 1947 zorganizowało się Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Były to lata wielkiego zaangażowania i wysiłku inteligencji technicznej - tworzenia na nowo infrastruktury technicznej, organizacji szkół wyższych i odbudowy zakładów przemysłowych. Wspominając te lata Janusz Tymowski (prezes RK NOT 1957-60) pisał: "mieliśmy wtedy zakumulowaną energię z okresu okupacji, kiedy ludzie nie mogli pracować i teraz chcieli pokazać co potrafią".

 

    Równolegle z powstaniem branżowych stowarzyszeń budziła się idea utworzenia ich związku. Na spotkaniu grupy inżynierów reprezentujących różne środowiska techniczne w dniu 12 grudnia 1945 r. w Warszawie podjęto uchwałę o powołaniu organizacji zrzeszającej polskie stowarzyszenia naukowo-techniczne. Datę tę uważa się za początek istnienia Naczelnej Organizacji Technicznej.

Organizacja ta postawiła sobie następujące cele 
(fragment statutu NOT z 1946 r.):

a) współpracę z władzami państwowymi, samorządowymi i instytucjami społecznymi w odbudowie kraju i przemysłu Polski jako Państwa demokratycznego;

b) zespolenie wysiłków polskich stowarzyszeń technicznych w pracy nad rozwojem techniki polskiej, a w szczególności popierania wynalazczości, inicjatywy i twórczości we wszystkich dziedzinach gospodarstwa narodowego, budzenia zainteresowania najszerszych warstw społeczeństwa dla zagadnień gospodarczych i odbudowy kraju;

 

    Zgromadzenie Delegatów SNT działających wówczas na Dolnym Śląsku odbyło się dopiero w sierpniu 1948 roku. Zgromadzenie Delegatów wybrało Zarząd Oddziału Wrocławskiego NOT I kadencji, który ukonstytuował się w dniu 13.10.1948 roku . W rocznicę tego zdarzenia odbędzie się konferencja pod hasłem "60 lat NOT we Wrocławiu".

 

    Oddział Wrocławski NOT zasięgiem swojego działania w latach 1948-1975 obejmował całe województwo wrocławskie. Nie wszyscy pamiętają, że w 1948 r. województwo to było większe o 6 powiatów, tj. brzeski, kożuchowski, namysłowski, szprotawski, żagański i żarski.

 

    W latach 1947-1957 tj. do powołania Wojewódzkich Komitetów Porozumiewawczych NOT Oddział Wrocławski skupiał: Oddział Rejonowy NOT w Jeleniej Górze i Wałbrzychu, oraz Komisje Koordynacyjne Kół SNT w Jaworze, Kłodzku, Legnicy, Lubaniu, Oleśnicy i Świdnicy.

 

    W latach 1963-1975 Oddział Wrocławski NOT koordynował pracę wszystkich Oddziałów Rejonowych NOT, Oddziałów SNT, komisji koordynacyjnych kół SNT oraz komitetów i komisji problemowych, które działały na Dolnym Śląsku.

 

    Po 01.07.1975 r. w wyniku nowego podziału administracyjnego kraju nastąpiła zmiana w układzie organizacyjnym Oddziałów Wojewódzkich NOT. Na terenie Dolnego Śląska uformowało się 5 Oddziałów tj. w Jeleniej Górze, Legnicy, Świdnicy, Wałbrzychu i Wrocławiu. W wyniku działań podjętych przez Zarząd WR FSNT NOT w dniu 11.10.1991 r. postanowieniem Sądu Wojewódzkiego we Wrocławiu Wrocławska Rada FSNT NOT uzyskała osobowość prawną.

 

    Działalność NOT opierała się na Statucie, a ten w okresie 60 lat zmieniał się 11 razy. Naszą wspólną zasługą było zorganizowanie ustawicznego szkolenia zawodowego i doskonalenia kadr technicznych przez wprowadzenie specjalizacji zawodowej, zorganizowanie Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej, rozwinięcie piśmiennictwa naukowo-technicznego, prowadzenie klubu technika, stworzenie systemu rzeczoznawstwa i doradztwa technicznego. W ramach Wrocławskich Dni Nauki i Techniki organizowanych corocznie przez WR FSNT NOT przekazywana jest społeczeństwu dolnośląskiemu wiedza z zakresu postępu naukowo-technicznego poprzez konferencje, sympozja, odczyty, wystawy i pokazy organizowane przez poszczególne stowarzyszenia Branżowe.

 

    NOT zainicjowała i rozwinęła wiele działań na rzecz postępu technicznego, rozwoju ruchu wynalazczości i racjonalizacji, opiniowania projektów aktów normatywnych z zakresu nauki i techniki. Z tych inicjatyw zrodziły się konkursy techniczne, zakładowe kluby techniki i racjonalizacji, w których uczestniczyło tysiące entuzjastów techniki.

 

    Od września 2005 r. we Wrocławiu został uruchomiony Ośrodek Innowacji NOT finansowany przez PARP do czerwca 2006 r. Ośrodek udziela porad, konsultacji, fachowej pomocy w opracowywaniu wniosków na zlecenie MŚP, promuje innowacyjne przedsięwzięcia oraz prowadzi szkolenia.

 

    Od czerwca 2006 r. Ośrodek Innowacji realizował Projekt "Nowy zawód szansą na rynku pracy", współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

 

    Od początku powstania jak i w okresie całej 60-letniej działalności Zarząd Oddziału Wojewódzkiego NOT poświęcał wiele wysiłku i uwagi odbudowie i utrzymaniu w dobrym stanie Domu Technika. Dom Technika wrósł w krajobraz Wrocławia i pamięć ludności tego miasta i Dolnego Śląska jako siedziba organizacji naukowo-technicznych skupiających twórców i wykonawców techniki ludzi zaangażowanych, którzy po wojnie jako "pionierzy" odbudowali nie tylko swój Dom Technika, ale również cały dolnośląski przemysł. Dom Technika służy nie tylko technikom. Działalność stowarzyszeń naukowo-technicznych skierowana jest na promocję techniki w społeczeństwie, a Dom Technika jest pomostem, po którym ta wiedza trafia do społeczeństwa.

 

 

Prezesi / Przewodniczący Zarządów / Prezydiów Oddziału Wojewódzkiego

NOT w okresie 60-lecia NOT na Dolnym Śląsku i we Wrocławiu 

 

 Kol. E. Kuczyński
Kadencja I
lata 1948-1950
 Kol. L. Grzędziński
Kadencja II
lata 1950-1951
 Kol. J. Wysocki
Kadencja III
lata 1951-1952
Kol. S. Żurakowski
Kadencja IV
lata 1952-1955 
 Kol. J. Skowroński
Kadencja V
lata 1955-1957
Kol. K. Pietkiewicz
Kadencje VI, VIII-XI
l. 1957-1958, 1960-1972 
 Kol. J. Kusznir
Kadencja VII 
lata 1958-1960
Kol. K. Franasik
Kadencja XII
lata 1972-1976 
 Kol. K. Kumorkiewicz 
Kadencja XIII 
lata 1976-1983
 Kol. W. Koprowicz
Kadencje: XIV-XVIII, XX
l. 1983-1997, 2000-2004
 Kol. J. Zimny
Kadencja XIX 
lata 1997-2000
 Kol. Cz. Szczegielniak
Kadencja XXI
lata 2004-2008

 

 

powrót